Default

נוטריון

נוטריון הוא עורך דין בכיר בעל שנות ותק כפי שקבוע בחוק. עורך דין בעל ותק מספיק יכול לגשת למבחן ולקבל תואר נוסף של נוטריון. כך הוא יכול לספק ללקוחות שירותם נוספים שעורך דין רגיל לא יכול לספק .  נוטריון הוא מי שהוסמך על ידי לשכת עורכי הדין לשמש נוטריון והוא עונה על הצורך בעורך דין בכיר בעל סמכויות כמו שיפוטיות.

התפקידים השונים של הנוטריון

לנוטריון תפקידים רבים ושונים שהם תפקידים ייחודיים לנוטריון בלבד. הוא בעיקר מאשר מסמכים שונים ועורך סמכים שונים שלקוח פרטי או חברה צריכים להגיש לבית המשפט או למוסד רשמי כל שהוא. כך למשל הוא יכול לאשר חתימה על מסמך. כלומר באישור חתימה על מסמך הוא מאשר שאדם מסוים עמד לפניו וחתם על המסמך. תפקידו של הנוטריון לבדוק את המסמך ולאשר שאותו אדם באמת חתם על המסמך לאחר שהזדהה לפניו, והציג בפניו תעודה המעידה על זהותו הנכונה.

חשיבות אישור מסמך על ידי נוטריון

יש חשיבות לאישור הנוטריון את המסמך המדובר על ידי החותם והחותמת שלו כי מסמך כזה, שאושר על ידי נוטריון,  יוכל לשמש כראיה לפני בית המשפט או בכל מוסד רשמי לפי שנדרש. אנשים רבים נזקקים להציג מסמכים לארצות חו"ל. אם זה למוסדות לימוד שונים או לכל גוף רשמי אחר בחו"ל.

אישורים של תרגומים על ידי נוטריון

נוטריונים רבים מאשרים מסמכים מתורגמים. הם מאשרים תרגום של שפות שהם מכירים כאשר הם מכירים גם את שפת המקור וגם את שפת היעד. נוטריונים שונים מפרסמים באיזה שפות הם נותנים אישורים נוטריונים לתרגומים. אישור שלהם מהווה ערובה לנכונותו של תרגום.  נוטריונים גם מאשרים תרגום של שפות שהם לא מכירים. הם עושים זאת בעזרת עבודה של מתרגמים שהם מאשרים את המקצועיות שלהם. מתרגם מוסמך מתרגם את  המסמך. הנוטריון מסתמך על המקצועיות של המתרגם מאשר את הנכונות של המסמך.

עריכת תצהיר

הנוטריון יכול לדבר עם אדם כדי לבנות לו תצהיר אשר מוגש לבית המשפט או למוסד רשמי כלשהו. תצהיר יש תוקף של עדות. הצהרה של דברים לא נכונים הם בגדר כמו עדות שקר לכן יש חשיבות רבה לעריכה  נכונה של התצהיר וחשוב להסביר למצהיר את המשמעויות של ההצהרה שלו. נוטריון יכול גם לאשר נכונות של תצהיר  שעורך דין אחר לקח  מלקוח. יש פרוצדורות בהם אדם צריך להגיש תצהיר על כך שהוא חי ורק נוטריון יכול להוציא תצהיר כזה שמעיד על כך שאדם הוא חי.

שירותי נוטריון לעסק או חברה

גם עסק לפעמים צריך שירותים של נוטריון לא רק אנשים פרטיים מצב בו עסק נזקק לשירותים של נוטריון הוא מצב בו עסק צריך להגיש רשימת מצאי של העסק, כך גם עסק נזקק לשירותים של נוטריון
עוד שירות של נוטריון הוא לערוך העדה של מסמך סחיר.