Default

מה זה כתיבת ביבליוגרפיה apa?

שיטת apa לכתיבת ביבליוגרפיה מבוססת על שיטת הכתיבה של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה שאומצה ברחבי העולם האקדמי לטקסטים בתחום מדעי החברה – American Psychological Association. כמו דברים רבים באקדמיה השיטה התקבלה גם במקומות שונים בעולם כדי להאחיד את ההתייחסות למקורות.

למה חשובה הרשימה הביבליוגרפית?

לתחומים שונים באקדמיה יש כללים משלהם לתת קרדיט לכותבי מאמרים וספרים שעליהם התבססו כותבי העבודות האקדמיות וספרי העיון. אסור להגיש עבודה אקדמית ללא רשימה של מקורות שהוזכרו בטקסט ועליהם נשענו הטיעונים משום שבאקדמיה נהוג להפנות את הקוראים למקור כדי שיבחנו בעצמם את השימוש בו והאם הוא נכון ומדויק בהקשר זה, מלבד הקרדיט שראוי לתת כדי שלא יחשדו בהעתקה.

> למדו מה נותן שירות כתיבה ביבליוגרפית

אילו דברים מאפיינים כתיבת ביבליוגרפיה apa?

  • כמו כל כללי ציטוט ביביליוגרפי חשוב להקפיד על האחדה ועקביות בכל תו ותג.  המקורות חייבים לבוא פעמיים, בצורה מקוצרת בגוף הטקסט וברשימה בסוף העבודה בצורה מלאה ומפורטת ולהפך. לא יופיע מקור ללא אזכור כפול.
  • בציטוט המקור בסוף הרשימה מביאים את פרטי המחבר, שם הפרסום ותאריך הפרסום, שם ההוצאה. בתוך הרשימה יופיע בציון שם המחבר ותאריך הפרסום.
  • יש להקפיד על כתיבה לפי הכללים בנוגע לסימני פיסוק כמו סוגריים, והכנסה לסוגריים לפי הפורמט המועדף (אפשר להסתייע בשירות הגהה לשונית), כמו תאריך בלבד או גם שם משפחה. 
  • שמות בלועזית מובאים בתעתיק עברי כאשר המקור מובא רק בסוגריים לצד שנת הפרסום.
  • כשיש כמה מחברים לא מביאים ברשימה הביבליוגרפית את כולם אלא רק את הראשון. בציטוט בטקסט עצמו יובאו כל שמות המחברים.
  • יש להבדיל בין מקור ראשוני לבין מקור משני שמצוטטים בטקסט האקדמי. מקור משני מתייחס למקור שמצוטט בטקסט אחר ואנחנו מתייחסים לציטוט בלבד ולא כמו מקור ראשוני שמובא ישירות. 
  • כאשר מתייחסים לחלק ממקור בטקסט עצמו יש להביא את כל פרטי המקור במלואם ברשימה הביבליוגרפית.