Default

תביעת כתובה לאחר גירושין

כל מערכת של נישואין הינה מערכת יחסים בעלת משמעות עמוקה. מעבר לקשר ולמערכת היחסים שנרקמת בין בני הזוג יש כאן גם משמעות הלכתית ומשפטית. במהלך הקידושין והנישואין מתחייב הבעל כלפי האישה אותה הוא מקדש, והוא עתיד למלא את ההתחייבויות שלו במהלך תקופת הנישואין. ההתחייבויות הללו נועדו למנוע זילות וזלזול במושג הקידושין ולייקר את מעמד האישה בנישואין. אחד המסמכים המשמעותיים בכל נישואין הוא הכתובה. הכתובה למעשה מפרטת את ההתחייבויות של הצדדים ואת הסכום אותו מתחייב הבעל לתת לאישה במקרה והוא יחליט לגרש אותה.

גירושין – העילה והתביעה

לכל גירושין יש עילה שהביאה לפרידה של בני הזוג, למשל גירושין בעקבות בגידה של הבעל. כי תמיד בני הזוג יוצאים לדרך המשותפת מתוך שאיפה ותקווה לחיות יחד באושר ובאהבה. אך מקרים שונים במהלך החיים עלולים לנפץ את החלום הזה ולהוביל את הזוג לגירושין. לא בכל מקרה יהיה חייב הבעל לתת את ההתחייבות שלו בכתובה לאישה. כיוון שיש מצבים שהאישה במעשיה יוצרת מציאות שפותרת את הבעל מהתשלום. לדוגמה, אישה שאינה נוהגת בצניעות הנדרשת מבת ישראל עשויה להביא לכך שהיא תצא בלא כתובה. אם כי יש מקרים רבים אחרים בהם תהיה האישה זכאית לקבל את דמי הכתובה.

לתבוע ולקבל את דמי הכתובה

לא תמיד קל לאישה לקבל את הכתובה מבלעה לשעבר. יש התמודדויות שונות וקשיים רבים בדרך הזו. במידה והאישה מתנהלת מול בעלה בבית הדין, יהיה עליה לפנות אל טוען רבני מנוסה אשר יוכל לעזור לה בתביעה. הלה ילמד את התיק, יכיר את הנפשות הפועלות ויבדוק את ההלכה בעניין. המטרה הינה לוודא האם אכן זכאית האישה לקבל את הכתובה מבעלה, והאם הוא חייב על פי דין תורה לתת אותה.

למדו על משמעות הסכם ממון באתר של יהודה אבלס