Default

מהי העבירה החמורה ביותר בחוק?

תיק החוק במדינת ישראל מורכב מפרקים רבים ומסעיפים רבים עוד יותר. מעבירת מעשה מגונה בפומבי ועד הטרדות בטלפון– הם מקיפים את כל סוגי העבירות והאיסורים שתושבי הארץ עלולים להיתקל בהם ולעבור עליהם. לכל עבירה בחוק, נקבע גם עונש על פי דרגת חומרתה של העבירה.

שנים רבות דנו המחוקקים איזו עבירה משלל העבירות שמופיעות בספר החוקים נחשבת לעבירה החמורה ביותר בחוק, זו שהעונש של העובר עליה צריך להיות החמור ביותר. בתום דיון דרמטי וארוך, נקבע סוף סוף מהי העבירה החמורה ביותר.

סיווג עבירות בחוק

העבירות הקבועות בחוק מסווגות לפי חומרתן ומחלוקות לשלושה קטגוריות עיקריות: פשע, עוון וחטא.

  1. פשע – זוהי הדרגה החמורה ביותר והעבירות הנכללות בקטגוריה הזו, נחשבות לחמורות מאוד. העונש על ביצוע עבירה שנכללת בקטגוריית "פשע" הוא עונש של שלוש שנות מאסר ומעלה.
  2. עוון – זוהי דרגת עבירה נמוכה יותר והעונש עליה הוא מאסר לתקופה אשר עולה על שלושה חודשים אך אינה עולה על שלוש שנים. בנוסף לכך, על ביצוע עבירה שנכללת בקטגוריה זו, ניתן להטיל קנס עד סכום מסוים בתוספת של עונש מאסר.
  3. חטא – בקטגוריה זו נכללים העבירות שאינן חמורות כל כך, אך ניתן לקבוע עבורן עונש מאסר שאינו עולה על שלושה חודשים וכמובן, קנס כספי.

העבירה החמורה ביותר בחוק – עבירת רצח

כמו שכבר ציינו, העבירה החמורה ביותר היא עבירת רצח. העונש על רצח של בני אדם – לא משנה מאיזו סיבה – הוא מאסר עולם חובה מבלי אפשרות של הקלה בעונש או חנינה. כמובן שעבירות הרצח מתחלקות לסוגים שונים ובהתאם לכך, מתקבלות ההחלטות לגבי שנות המאסר אשר יוטלו על הרוצחים.

כל עבירה פלילית מורכבת משני יסודות: הראשון הוא היסוד העובדתי – ובמקרה של עבירת רצח פירושו הוא שמעשי הנאשם, גרמו בצורה ישירה למותו של הקורבן. במקרה זה מדובר בעבירת תוצאה – ורק אם הקורבן אכן מת, ניתן להרשיע ברצח. יש גם את היסוד הנפשי שזוהי המחשבה הפלילית. וכדי להרשיע אדם ברצח, חייבת הפרקליטות להוכיח כי הנאשם התכוון מלכתחילה לגרום למותו של הקורבן.

רק כאשר מתקיימים שני היסודות הללו, ניתן להרשיע אדם ברצח ולהטיל עליו עונש מאסר עולם.