Default

האם קיימת אפשרות למחוק רישום משטרתי?

במידה והנכם רוצים למחוק רישום משטרתי, באפשרותכם לבצע זאת בכמה דרכים – תקופת התיישנות של הרשעה תיקבע על חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים והיא תחל מיום גזר הדין או מהכרעת בית המשפט בגין הרשעתכם. תקופת התיישנות תתשנה על פי סוג העבירה ועל פי גזר הדין שניתן לכם. ישנם גופים אשר מוגדרים בחוק שניתן לקבל אינפורמציה אודותיה. תקופת המחיקה של רישום משטרתי – באם עבר עשור מגמר תקופת התיישנות תיחשב בדרך כלל כהרשעה שתימחק. רק כמות קטנים של גופים שמוגדרים בחוק, כמו למשל – הצבא ומשטרת ישראל עשויים לקבל אינפורמציה לגביה.

> קראו גם על תעודת יושר מהמשטרה בלינק

האם קיימת אפשרות למחוק רישום משטרתי?

הנכם רשאים לפנות לגורמים במשטרה, על מנת שיימחק הרישום המשטרתי שלכן, אשר מותנה בכמה מצבים, כלהלן – 

המועד אשר עבר מקרות ביצועו של המקרה – עבור קטין – באם חלפו שבע שנים מקרות המקרה במצב של עבירה מסוג של פשע, או שחלפו חמש שנים בעבירה מסוג עוון. עבור בגיר – באם חלף עשור מתאריך קרות המקרה במצב של עבירה מסוג פשע, אשר העונד אשר יינתן בגינה הוא למעלה משלוש שנים של מאסר, או באם חלפו שבע שנים בעבירה מסוג עוון, אשר העונש עליה הוא בטווח של בין שלושה חודשים לשלוש שנים. מהות העבירה אשר מיוחסת לכם ומידת החומרה שלה. מספר הרישומים במאגר המידע הפלילי שלכם. הצרכים של משטרת ישראל בשמירה על הרישום. את הבקשה למחוק רישום משטרתי אפשר לבצע רק אותו אדם שהרישום שלו מתייחס אליו. עליכם לפרט את הנסיבות לקרות האירוע אשר נקשרו לתיק שלכם ולהוסיף לבקשה שלכם ראו דוגמא, במידה ויש באמתחתכם טפסים רלבנטיים או המלצות משירות צבאי וכן ממקום העבודה שלכם ואף אישור של הלימודים שלכם. את הבקשה הזאת עליכם לשלוח בדואר אל המען הזה – ראש חוליית ביטול רישום ' מדור מידע פלילי, המטה הארצי, דרך בר לב אחד, ירושלים, מיקוד 91906. אפשר גם לשלוח את בקשתכם למספר פקס שהינו – 02-5429144. במידע והנכם מעוניינים לברר או לשאול שאלות, צרו קשר עם מדור מידע פלילי באתר של משטרת ישראל. לעוד אינפורמציה הודות מחיקת רישום משטרתי של תיק שהינו סגור, תיכנסו לאתר האינטרנט של משטרת ישראל.